ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΒΑΣ. ΑΛ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.»

Η Εταιρία «ΒΑΣ. ΑΛ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.» σέβεται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων της, των πελατών, των καταναλωτών και των συνεργατών της και διασφαλίζει ότι η Εταιρεία είναι σύννομη και εναρμονισμένη προς τις διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Η παρούσα δήλωση έχει ως σκοπό να ενημερώσει τους πελάτες, τους καταναλωτές και τους συνεργάτες της Εταιρίας σχετικά με τον τρόπο που αυτή συλλέγει, χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην παρούσα δήλωση, οπότε σας καλούμε να ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες και τυχόν αλλαγές.

1. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρίας μέσω τηλεφώνου, email, συμπληρώνοντας μία ηλεκτρονική φόρμα ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρίας προκειμένου να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα ή παράπονο καταχωρούμε το ερώτημα/παράπονό σας στη βάση δεδομένων των πελατών της εταιρείας και συλλέγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail).

Τα ως άνω δεδομένα συλλέγουμε προκειμένου να απαντήσουμε στο ερώτημα/παράπονό σας και προχωρούμε στη διαγραφή τους μόλις ολοκληρώσουμε τη διαχείρισή τους.

Σε κάθε περίπτωση δεν διατηρούμε τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών.

2. ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Σε περίπτωση που η εταιρία, μέσω αιτήσεως στα γραφεία της ή μέσω της ιστοσελίδας της ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναλάβει κατόπιν αιτήματος χορηγία σε οποιαδήποτε εκδήλωση, θα προχωρήσουμε σε συλλογή των στοιχείων επικοινωνίας του αιτούντος τη χορηγία – φυσικού προσώπου ή σωματείου κ.λπ. (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail) προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί του για την αποστολή της χορηγίας.

Τα δεδομένα αυτά θα διατηρηθούν στο αρχείο της εταιρίας για δύο (2) έτη, για την περίπτωση που επαναληφθεί η αίτηση για χορηγία και προς διαφήμισή της. Σε κάθε περίπτωση δεν διατηρούμε τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει προς διαφήμισή της τη χορηγία της σε εκδηλώσεις, μέσω της ιστοσελίδας της ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που αποστείλετε στην εταιρία το βιογραφικό σας σημείωμα (βλ. ειδικό κεφάλαιο), θα λάβουμε γνώση των στοιχείων που μας αποστείλατε μέσω του βιογραφικού σας σημειώματος. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να εξετάσουμε την υποψηφιότητά σας για εργασία στην εταιρία και προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με ενδεχόμενη απασχόλησή σας σε αυτή.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα διατηρήσουμε τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών.

4. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Σε περίπτωση που επικοινωνείτε μαζί μας, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρίας ανεβάζοντας κάποιο σχόλιο ή αποστέλλοντας μήνυμα, κάνοντας like κ.λπ., θα λάβουμε πληροφορίες όπως το όνομα χρήστη, τη φωτογραφία του προφίλ σας, τον τόπο όπου ζείτε, το email, το φύλο σας κλπ. με σκοπό να απαντήσουμε στα μηνύματά σας, να μετρήσουμε τον αριθμό των καταναλωτών μας και να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε τυχόν προωθητικές ενέργειες της εταιρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε σχετικά με τις δηλώσεις προστασίας του μέσου κοινωνικού δικτύωσης.

Η εταιρία χρησιμοποιεί τα μέσα δικτύωσης και για την προβολή διαφημίσεων, βασιζόμενη στις πληροφορίες που έχει συλλέξει η πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρία δεν έχει πρόσβαση σ’ αυτές τις πληροφορίες και δεν έχει δικαιοδοσία επί αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, θα πρέπει και πάλι να ενημερωθείτε σχετικά με τις δηλώσεις προστασίας του μέσου κοινωνικού δικτύωσης.

5. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ

Η «ΒΑΣ. ΑΛ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.» εξασφαλίζει την από πλευρά σας άσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 679/2016/ΕΚ , μέσω αποστολής ενός e-mail στη διεύθυνση info@alfaproducts.gr.

Ειδικότερα μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

• Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας.
• Το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας.
• Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.
• Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας.
• Το δικαίωμα εναντίωσής σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
• Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση που ασκήσετε κάποιο από τα ως άνω δικαιώματά σας η εταιρία, θα ανταποκριθεί μέσα σε διάστημα ενός (1) μηνός, εκτός αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων.

Η Πολιτική της Εταιρίας «ΒΑΣ. ΑΛ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.» σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και με τη χρήση των cookies περιγράφεται παρακάτω.

Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την χρήση των cookies.

Εισαγωγή

Η παρούσα ιστοσελίδα υπό τη διεύθυνση https://alfaproducts.gr/ προσφέρεται προς χρήση από την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΣ. ΑΛ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ALFA PRODUCTS», που εδρεύει στη Νεμέα του Νομού Κορινθίας, στην ειδική θέση «Παναγία».

Όλες οι αναφορές σε «δικό μας», «εμάς», «εμείς» ή «Εταιρεία» στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής και εντός της προειδοποιητικής ανακοίνωσης θεωρούνται ότι αναφέρονται στην Εταιρεία και στις τυχόν θυγατρικές της/συνδεδεμένες μ’ αυτήν εταιρίες, ανάλογα με την περίπτωση.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρεί το απόρρητο όλων των επισκεπτών της ιστοσελίδας https://alfaproducts.gr/ και να προστατεύει τα οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σ’ αυτήν μέσω της άνω ιστοσελίδας.

Παρέχουμε αυτή την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των cookies για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τι κάνουμε με τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε/αποκτούμε από εσάς.

Αποδεχόμενοι την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies, συναινείτε στο να συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως περιγράφονται στην παρούσα.

Αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης, παρακαλούμε μην μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Η παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

• Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα
• Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιήσιμο άτομο, όπως ορίζεται από τον ισχύοντα νόμο, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου.
• Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και η χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται
• Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα χωρίς να μας πείτε ποιος είστε ή αποκαλύπτοντας οποιαδήποτε πληροφορία για τον εαυτό σας. Οι διακομιστές μας συλλέγουν τις διευθύνσεις IP προέλευσης, για λόγους τεχνολογίας πληροφοριών (IT), διευκολύνοντάς σας να συνδεθείτε στην πλατφόρμα μας και παρέχοντάς σας τις υπηρεσίες μας, όχι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των επισκεπτών. Επιπλέον, υπάρχουν τμήματα αυτής της ιστοσελίδας όπου πρέπει να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς για συγκεκριμένο σκοπό, όπως για να σας παράσχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητάτε και όπου σας ζητείται να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας.
• Το κάνουμε αυτό μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εντύπων/φορμών και κάθε φορά που μας στέλνετε μέσω e-mail τα στοιχεία σας. Θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να μας παρέχετε συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητούμε, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες ή εύλογες για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε.
• Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και η χρήση των δεδομένων που συλλέγουμε

– Υποκείμενο δεδομένων : Επισκέπτης της σελίδας μας

Δεδομένα που συλλέγονται : Διεύθυνση ΙΡ, όνομα χώρου, έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας και του λειτουργικού σας συστήματος, δεδομένα κίνησης, δεδομένα τοποθεσίας, αρχεία καταγραφής ιστού, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο αριθμός φαξ, οποία ελήφθησαν τυχόν από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας.
Σκοποί της συλλογής/επεξεργασίας : Για την μέτρηση του αριθμού των επισκέψεων της ιστοσελίδας μας, τον μέσο χρόνο παραμονής σ’ αυτήν, τις σελίδες που επισκέπτεται ο επισκέπτης, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τυχόν προσφορές προωθητικών ενεργειών μας, νέα/ειδήσεις, νέα προϊόντα, ενημερωτικά δελτία και άλλες δημοσιεύσεις, σχέσεις με επενδυτές ή αντίγραφα ετησίων εκθέσεών μας, για την ενημέρωσή σας για συμμετοχή της Εταιρίας μας σε εκθέσεις και για τη διάθεση προσκλήσεων σε σας για αυτές, για τη διαχείριση των αρχείων τυχόν υπηρεσιών συνδρομής (σε εταιρική υπηρεσία webcast ή σε υπηρεσία ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), για να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματά σας ή να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας για πληροφορίες επί των προϊόντων μας.
Αιτιολόγηση της συλλογής/επεξεργασίας : Το έννομο συμφέρον της Εταιρίας μας, να μετρήσει την χρήση και να βελτιώσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας. Η προηγούμενη συγκατάθεσή σας, σημειώνοντας το κατάλληλο πεδίο, κατά την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σ’ εμάς, Η λήψη των κατάλληλων μέτρων, κατά το τυχόν αίτημά σας, για ενημέρωσή σας για τα προϊόντα μας ή τυχόν συνεργασία μας.

– Υποκείμενο δεδομένων : Πελάτης/Προμηθευτής της Επιχείρησης

Δεδομένα που συλλέγονται : Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φορολογικά στοιχεία, τραπεζικός λογαριασμός, φερεγγυότητα, αξιόποινες/δόλιες δραστηριότητες, έγγραφα ταυτοπροσωπίας, αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

Σκοποί της συλλογής/επεξεργασίας : Για τη σύναψη σύμβασης πώλησης, για τη λήψη παραγγελίας, για την εκτέλεση της παράδοσης, την τιμολόγηση, την κατανομή των πληρωμών, για πιστωτικό έλεγχο και έλεγχο κατά της απάτης, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για την φερεγγυότητα του πελάτη, για έρευνες ικανοποίησης πελατών και για να σας παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Αιτιολόγηση συλλογής/επεξεργασίας : Για την εκτέλεση με συνέπεια των υποχρεώσεών μας, που απορρέουν από την μεταξύ μας σύμβαση, για τη συμμόρφωσή μας με νομικές υποχρεώσεις, για το έννομο συμφέρον μας για τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας και της φερεγγυότητας των πελατών μας.

– Υποκείμενο δεδομένων : Δυνητικός πελάτης/Δυνητικός προμηθευτής της Επιχείρησης

Δεδομένα που συλλέγονται : Φερεγγυότητα, αξιόποινες/δόλιες δραστηριότητες, έγγραφα ταυτοπροσωπίας, αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

Σκοποί της συλλογής/επεξεργασίας : Έννομο συμφέρον προς διασφάλιση των συναλλαγών της Εταιρίας μας, πρόληψη απάτης, φερεγγυότητα του μελλοντικού συναλλασσόμενου.

– Υποκείμενο δεδομένων : Υπεύθυνος επικοινωνίας του πελάτη/προμηθευτή

Δεδομένα που συλλέγονται : Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προτιμήσεις ειδοποίησης sms, προσωπικές προτιμήσεις (πχ αγαπημένα εστιατόρια κ.λπ.).

Σκοποί της συλλογής/επεξεργασίας : Για να επικοινωνήσουμε με τον πελάτη/προμηθευτή για επιχειρηματικούς σκοπούς (παραγγελία, αίτημα εξυπηρέτησης ή ενημέρωσης), για τη διατήρηση της σχέσης με τον πελάτη, για την παροχή bonus ή ευχαριστηρίων δώρων και παροχών προς τον πελάτη/προμηθευτή.

Αιτιολόγηση συλλογής/επεξεργασίας : Για την σωστή εκτέλεση των υπηρεσιών μας, βάσει της μεταξύ μας σύμβασης, για την προώθηση των προϊόντων μας και την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την παροχή ενημερώσεων, προσφορών κ.λπ.

– Υποκείμενο δεδομένων : Καταναλωτής (άλλως : πελάτης λιανικής)

Δεδομένα που συλλέγονται : Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φορολογικά στοιχεία.
Σκοποί της συλλογής/επεξεργασίας : Για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών έχετε ζητήσει από εμάς, για την άμεση απάντηση σε τυχόν αναφερόμενα προβλήματα σχετικά με τα προϊόντα μας, για παροχή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των προϊόντων μας, για την ενημέρωση για τυχόν προωθητικές ενέργειες της Εταιρίας μας.
Αιτιολόγηση συλλογής/επεξεργασίας : Για την εξυπηρέτηση των πελατών μας λιανικής και τη διασφάλιση της ικανοποίησής τους από τα προϊόντα μας.

– Υποκείμενο δεδομένων : Αιτών/ούσα εργασία

Δεδομένα που συλλέγονται : Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαγγελματικά προσόντα – βιογραφικό, τίτλοι σπουδών, εμπειρία – προϋπηρεσία.

Σκοποί της συλλογής/επεξεργασίας : Διαχείριση των υποψηφίων, αξιολόγηση αίτησης και επικοινωνία με τον/την υποψήφιο/α.
Αιτιολόγηση συλλογής/επεξεργασίας : Έννομο συμφέρον να αξιολογήσουμε την αίτηση του/της υποψήφιου/ας πριν την τυχόν σύναψη σύμβασης εργασίας μαζί μας, δημιουργία βάσης δεδομένων με τυχόν μελλοντικούς εργαζόμενους στην Επιχείρησή μας.

Όσον αφορά όλα τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασής μας με εσάς ή με την εταιρεία σας, εάν δεν μας δώσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παραδώσουμε την αιτούμενη υπηρεσία όπως αναφέρεται παραπάνω. Αντίθετα, για όλες τις επεξεργασίες δεδομένων για τις οποίες δίνετε τη συγκατάθεσή σας, δικαιούστε να αρνηθείτε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία επιβλαβή επίδραση σε οποιαδήποτε επαφή/σχέση που μπορεί να έχετε μαζί μας. Εξάλλου, όταν προσωπικά σας δεδομένα, όπως το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, συλλέγονται από εσάς με τη συγκατάθεσή σας (για παράδειγμα, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εντύπων/φορμών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα σας ενημερώνουμε κατά τη στιγμή της συλλογής πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

• Κοινοποιήσεις – ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα φυλάσσονται σε ειδικά αρχεία στη βάση δεδομένων της Εταιρίας μας, υπό ειδικότερους τίτλους «Πελάτες χοντρικής», «Πελάτες λιανικής», «Προμηθευτές», «Εργαζόμενοι», «Αιτήματα εργασίας» κ.λπ. και σ’ αυτά μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά ή να δοθούν στο προσωπικό μας που εργάζεται εντός της Εταιρίας μας, στις αρχές επιβολής του νόμου (Δ.Ο.Υ., επιμελητήριο κ.λπ.), σε θυγατρικές ή διαδόχους της επιχείρησής μας και προμηθευτές μας οι οποίοι δεσμεύονται να επεξεργαστούν δεδομένα για λογαριασμό μας, μερικοί από τους οποίους ενδεχομένως βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και οι οποίοι ενεργούν για εμάς και για τους σκοπούς και με βάση τις αιτιολογίες που παρατίθενται σε αυτήν την πολιτική.

• Κατηγορίες των αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων :

– Τυχόν διάδοχες ή θυγατρικές Εταιρίες της Επιχείρησής μας και οποιοσδήποτε τρίτος – πάροχος υπηρεσιών οποιασδήποτε διάδοχης ή θυγατρικής μας Εταιρίας, που εμπλέκεται από εμάς ή συνεργάζεται μαζί μας στην παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών μας, καθώς και υπηρεσιών που εσείς ζητάτε για τους προαναφερόμενους σκοπούς.
– Τρίτοι – πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας ή ενδεχομένως μεταβιβάζουμε μέρος της δραστηριότητάς μας και οι προμηθευτές μας.
– Συνεργάτες της Επιχείρησής μας, για εκτέλεση υπηρεσιών που ζητήσατε.
– Κυβερνητικοί φορείς και Δημόσιες Αρχές επιβολής του νόμου (π.χ. εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσής μας, όπως η έκδοση τιμολογίων κ.α.).
– Υπηρεσίες – Αρχές διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας και πιστωτικού ελέγχου, φορείς πρόληψης της απάτης, για καταπολέμηση της δωροδοκίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κυρώσεις.

Εάν μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία, συμφωνείτε με την κοινοποίηση των στοιχείων σας αυτών σε όλους τους ανωτέρω.

Μπορούμε επίσης να αποστείλουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας σε τρίτους, αλλά αυτές οι πληροφορίες δεν θα περιλαμβάνουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως απαιτείται από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας ή / και να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία/ αίτημα μας επιδόθηκε.

Εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, δεν θα κοινοποιήσουμε, πωλήσουμε ή διανείμουμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τέλος, εάν η επιχείρησή μας εισέλθει σε κοινοπραξία ή πωληθεί ή συγχωνευθεί με άλλη επιχειρηματική οντότητα, τα δεδομένα σας θα γνωστοποιηθούν στους νέους επιχειρηματικούς εταίρους ή ιδιοκτήτες μας.

• Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται εκτός της Ε.Ε.;

Δεδομένου ότι η Εταιρία μας συνεργάζεται και κυρίως κάνει εξαγωγές σε πολλές χώρες του Εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ενδ.: Ρωσία, Νότια Αφρική, Αυστραλία), τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορούν να καταστούν διαθέσιμα από το προσωπικό ή τους προμηθευτές, να μεταφερθούν ή να αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός της Ε.Ε. όπου οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων ενδέχεται να είναι χαμηλότερου επιπέδου προστασίας από ό, τι στην Ε.Ε.
Ωστόσο, επιδιώκουμε πάντα να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που θα είχαν εάν παρέμεναν εντός της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας να διασφαλιστεί ότι θα διατηρούνται ασφαλή και θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και για τον/-ους συμφωνηθέντα/-ημένους σκοπό/σκοπούς).
Επιπλέον, ορισμένες χώρες εκτός της Ε.Ε. έχουν εγκριθεί ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν κατ’ ουσία ισοδύναμες προστασίες με τους νόμους της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων και συνεπώς δεν απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις για την εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών σε αυτές τις χώρες δικαιοδοσίας (Δείτε Τον πλήρη κατάλογο http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm).

Σε χώρες που δεν έχουν λάβει αυτές τις εγκρίσεις (όπως η Ρωσία, Νότια Αφρική, Αυστραλία), θα ζητήσουμε είτε τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά, είτε θα προβούμε στη μεταφορά, με την επιφύλαξη συμβατικών όρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιβάλλουν ισοδύναμες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων απευθείας στον αποδέκτη, εκτός αν μας επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων να προβούμε σε τέτοιες μεταφορές χωρίς τις εν λόγω διατυπώσεις.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, εάν θέλετε να δείτε ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων διασφαλίσεων που εφαρμόζονται στην εξαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων.

Όλα τα μέρη ευρισκόμενα εκτός Ε.Ε. στα οποία θα μεταβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται δεδομένα, εκτελούν και παραδίδουν εντολές και παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης εκ μέρους μας.

• Άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από εμάς και δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies.
Εάν έχετε πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται, οι χειριστές αυτών των ιστοσελίδων ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες από εσάς που θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς σύμφωνα με τις δικές τους Πολιτικές για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές τους ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από αυτούς τους χειριστές.
Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των cookies και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε και που υποδεικνύονται με σύνδεσμο, αναφέρονται ή αλληλεπιδρούν με τη δική μας ιστοσελίδα, πριν εισάγετε προσωπικά δεδομένα σε τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων.

• Ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται και διατήρηση δεδομένων

Εφαρμόζουμε αυστηρά φυσικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και από παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή και ζημία τόσο όσο βρίσκεστε σε σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης.

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον εν λόγω σκοπό της συλλογής και στη συνέχεια θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το νόμο.

Η Εταιρία μας διατηρεί προσωπικά δεδομένα σε ταυτοποιήσιμη μορφή μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο, όπως προσδιορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται δεδομένα.

Η Εταιρία μας δεν πρέπει να διατηρεί προσωπικά δεδομένα για διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των διαπιστωθέντων νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών ή από όσο διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Εταιρία μας καθιερώνει μία περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς ως μέρος του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

Η Εταιρία μας οφείλει να αιτιολογεί τις προϋποθέσεις και τους λόγους διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για περιόδους μεγαλύτερες από τη μέγιστη περίοδο διατήρησης που επιβάλλεται από το νόμο, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές και κανονιστικές απαιτήσεις, εφ’ όσον αυτό απαιτείται.

Ορισμένα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα της Εταιρίας, να διατηρηθούν αποδεικτικά στοιχεία, τιμολόγια, επιταγές και λοιπά έγγραφα και γενικά να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με καλές επιχειρηματικές πρακτικές.

Ορισμένοι λόγοι που επιβάλλουν τη διατήρηση δεδομένων πέραν του προβλεπόμενου από το νομοθετικό πλαίσιο διαστήματος, μπορεί να είναι οι ακόλουθοι:
• Δικαστικές διαφορές
• Διερεύνηση ατυχημάτων
• Διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας
• Κανονιστικές απαιτήσεις
• Διαφύλαξη της πνευματικής ιδιοκτησίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων, ανατρέξτε στην Πολιτική Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων.

• Μεταφορές μέσω διαδικτύου και αποποίηση ευθυνών

Αν και η Εταιρία μας χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για να προστατευτεί από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα θα είναι αδιατάρακτη ή χωρίς λάθη ή ότι αυτός ο δικτυακός τόπος, οι διακομιστές ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από εμάς είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.
Επικοινωνήστε μαζί μας και τα δικαιώματά σας για πρόσβαση και ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων.

• Πρόσβαση, ενημέρωση και διαγραφή δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να δείτε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από εμάς να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές για να διασφαλίσουμε ότι είναι ακριβή και επικαιροποιημένα ή να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
Μπορείτε ακόμη να μας ενημερώσετε αν θέλετε να περιορίσετε την επεξεργασία δεδομένων σας ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
Εάν επιθυμείτε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας παρέχουμε.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς σε άλλον πάροχο υπηρεσιών της επιλογής σας.

• Ανάκληση της συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση αυτή που βασίστηκε στη συναίνεσή σας.
Εάν επιθυμείτε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που σας παρέχουμε.

• Καταγγελία

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποστέλλοντας σχετικό αίτημά σας στην Αρχή που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30 2106475600, Αριθμός Fax: +30 2106475628, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: complaints@dpa.gr. Στοιχεία για τις εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

• Πώς μπορούν να γίνουν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των cookies

Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies, για να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές.
Παρόλο που διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να συμπληρώσουμε αυτοτελώς αυτήν την πολιτική, θα σας ενημερώνουμε σ’ αυτόν τον ιστότοπο για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές τουλάχιστον για 30 τουλάχιστον ημέρες μετά την αλλαγή και, όπου χρειάζεται, με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις/σχόλια σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των cookies, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@alfaproducts.gr.

Οι ερωτήσεις σας και τυχόν προτάσεις που έχετε σχετικά με την Πολιτική μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των cookies είναι ευπρόσδεκτες.

Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε υποβάλετε το αίτημά σας ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο ή επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@alfaproducts.gr.