ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

  1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ

Η ιστοσελίδα https://alfaproducts.gr/ ανήκει στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «BAΣ. ΑΛ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ALFA PRODUCTS», που εδρεύει στη Νεμέα του Νομού Κορινθίας, στην ειδική θέση «Παναγία».

Οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της «BAΣ. ΑΛ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.», οφείλουν να διαβάσουν  προσεκτικά τους παρόντες όρους και σε περίπτωση διαφωνίας μ’ αυτούς. να μην κάνουν χρήσης της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχονται πλήρως και παραχωρούν τη συγκατάθεσή τους.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εφόσον γίνει χρήση της ιστοσελίδας από φυσικά πρόσωπα κάτω των 18 ετών τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους.

 Η «BAΣ. ΑΛ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.»  διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τις παρούσες νομικές πληροφορίες οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Ως εκ τούτου οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται πλήρως τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας (εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά, απεικονίσεις , φωτογραφίες, άρθρα, δημοσιεύσεις κλπ.) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της «BAΣ. ΑΛ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.», με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων και προστατεύεται κατά περίπτωση από Ελληνικούς ή διεθνείς νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας.

 Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση, να κοινοποιήσει, να αντιγράψει να κατεβάσει ή να εκτυπώσει οποιοδήποτε υλικό περιέχει η τοποθεσία, αυστηρά για προσωπική και μη εμπορική χρήση.  

  1. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε δικτυακούς τόπους τρίτων , για το περιεχόμενο/ υπηρεσίες των οποίων η για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, η «BAΣ. ΑΛ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.»  δεν φέρει καμία ευθύνη. Οι επισκέπτες/ χρήστες του διαδικτυακού τόπου της, αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη και οι εν λόγω ιστοσελίδες διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις.

 

 

  1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η «BAΣ. ΑΛ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.» καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του διαδικτυακού τόπου. Παρόλα αυτά  δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται στην περίπτωση που τυχόν το υλικό δεν είναι επικαιροποιημένο και δεν έχει σαφήνεια και ακρίβεια.

Επίσης δεν εγγυάται την παντελή απουσία ελαττωμάτων συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του Χρήστη η οποία απορρέει από αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς.

Επιπλέον η  «BAΣ. ΑΛ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.» δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που η λειτουργία της ιστοσελίδας διακοπεί ή καταστεί προσωρινά μη διαθέσιμη ή παρουσιάσει οποιαδήποτε άλλη τυχόν δυσλειτουργία δικαιολογημένη ή μη, εξ αμελείας ή εκ προθέσεως , ακούσιας ή εκούσιας.

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Χρήστης της ιστοσελίδας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας ενώ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο διαδίκτυο από τυχόν αθέμιτη χρήση.

  1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του Επισκέπτη/ Χρήση του παρόντος δικτυακού είναι σύμφωνος προς τις διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

  1. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος ενώ  υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Νομού Κορινθίας.